หน้าหลัก      รายชื่อผู้ส่งประวัติแล้ว

แบบแสดงประวัติส่วนตัว
    แบบแสดงประวัติส่วนตัวของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นแบบบันทึกข้อมูลของบุคลากรเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวส่งให้กับ สกอ. ดังนั้น ก่อนกรอกข้อมูลกรุณาเตรียมข้อมูลที่ต้องใช้ในการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อมูลที่ต้องใช้มีดังนี้
1. ข้อมูลส่วนตัวของบุคลากร
2. ข้อมูลบิดา (ถ้ามี)
3. ข้อมูลมารดา (ถ้ามี)
4. ข้อมูลคู่สมรส (ถ้ามี)
5. ข้อมูลบุตรคนที่ 1 (ถ้ามี)
6. ข้อมูลบุตรคนที่ 2 (ถ้ามี)
7. ข้อมูลบุตรคนที่ 3 (ถ้ามี)
8. ข้อมูลบุตรของคู่สมรสเดิม (ถ้ามี)
9. ข้อมูลบุตรบุญธรรม (ถ้ามี)
10. ข้อมูลบุตรจากการรับรอง (ถ้ามี)
11. ข้อมูลบิดาของคู่สมรส (ถ้ามี)
12. ข้อมูลมารดาของคู่สมรส (ถ้ามี)
13. ยืนยันความจริง(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ)
กรุณาดูที่เครื่องหมาย *ถ้ายังมีเครื่องหมาย แสดงว่ากรอกข้อมูลยังไม่ครบจะไม่สามารถกดปุ่ม ต่อไปได้
** กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนที่จะกรอกข้อมูลในส่วนต่อไป เนื่องจากระบบไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขข้อมูลย้อนหลังได้ ถ้าไม่มีข้อมูลกรุณากดข้ามเรื่อยๆ จนถึงปุ่มเสร็จสิ้น
×
 


  คำนำหน้าชื่อยศ:   ชื่อ: นามสกุล: ตำแหน่ง:  
เลขประตัวประชาชน    
เพศ
เบอร์โทร    
วันเกิด   เช่น 1999-01-26 (กรณีที่ไม่ใช่เบราเซอร์ google chrome)
วันที่บรรจุ/เริ่มทำงาน   เช่น 2014-10-01 (กรณีที่ไม่ใช่เบราเซอร์ google chrome)
สถานภาพสมรส
ชื่อส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
คณะ/สำนัก/กอง/ศูนย์  
ที่อยู่ บ้านเลขที่:   หมู่ที่/หมู่บ้าน: ถนน/ตรอก/ซอย:จังหวัด:
เขต/อำเภอ: แขวง/ตำบล: รหัสไปรษณีย์   
ที่อยู่ที่กรอกด้านบนเป็น
การศึกษา ระดับการศึกษา: อื่นๆ:      วุฒิการศึกษา:   (เช่น วิทยาศาสตรบัณฑิต)
สาขาวิชาเอก:  ชื่อสถาบันการศึกษา:  
วันที่สำเร็จการศึกษา: เช่น 1999-01-26 (กรณีที่ไม่ใช่เบราเซอร์ google chrome)  ชื่อประเทศที่จบ:   
สถานะวุฒิการศึกษาในตำแหน่งที่ครอง
บุคคลที่ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน ชื่อ: นามสกุล:
ที่อยู่:
เบอร์โทร: